nedeľa 29. marca 2015

Sedem Kristových posledných slov


Na Kvetnú nedeľu 29. marca 2015 sa v Miestnom kultúrnom stredisku v Senci uskutočnilo hudobno-dramatické oratórium s názvom "Sedem Kristových posledných slov". Podujatie zorganizovala Farnosť Senec a Oratórium svätého Filipa Neriho v spolupráci so zoskupením hudobníkov Collegium Wartberg, s režisérom Marekom Mokošom a s podporou mesta Senec. Po skúsenostiach z minulých rokov, kedy sa v Senci uskutočnili podujatia "Sedem posledných slov" a scénická "Krížová cesta", vznikla myšlienka spojiť rozličné žánre a vytvoriť silnú umeleckú meditáciu nad Ježišovými poslednými slovami na kríži. 


Nosným pilierom predstavenia sú biblické texty, ktoré približujú Ježišove posledné výroky ("slová") na kríži. Obrazovým sprítomnením Ježiša prihovárajúceho sa z kríža je tzv. kríž od svätého Damiána, ktorý podľa františkánskej tradície prehovoril k svätému Františkovi: "František, oprav môj dom!" Božie Slovo je rozvíjané meditáciou vo forme modlitby. Túto meditáciu napísal otec Juraj Vittek, moderátor Komunity Oratória svätého Filipa Neriho. Dynamika predstavenia je daná logikou Vtelenia: "Slovo sa telom stalo". Ježišovo živé a účinné slovo zaznieva v srdci veriaceho kresťana a stáva sa umením, kultúrou, zhmotňuje sa v umeleckom prednese, v hudobnom a dramatickom umení.


Ježišovo slovo a meditácia zaznela v atmosfére modlitby prostredníctvom umeleckého prednesu člena činohry SND, Štefana Bučka, ktorý predniesol texty v blízkosti kríža a pri každom slove zapálil jednu sviecu na sedemramennom svietniku pred krížom. Hudobne bolo slovo "zhmotnené" prostredníctvom fenomenálnej duchovnej kompozície Franza Josepha Haydna. Toto dielo Haydn napísal pre pobožnosť v španielskej katedrále v Cadize. Pápeža Benedikt XVI. takto komentoval  skvelú Haydnovu hudbu: „Sedem posledných slov nášho Vykupiteľa na kríži je jedným z najvyšších príkladov, na hudobnom poli, ako je možné snúbiť umenie a vieru. Každá sonáta, alebo každý text, je vyjadrená len prostriedkami inštrumentálnej hudby, takže nevyhnutne spôsobí hlboké pohnutie v duši poslucháča, aj toho najmenej pozorného. Je v tom niečo podobné ako v práci sochára, ktorý sa musí ustavične pasovať z hmotou, ktorú obrába. Pomyslime na Michelangelovu „Pietu“ – a predsa dokáže nechať prehovoriť túto hmotu, z ktorej sa vynorí jedinečná a neopakovateľná syntéza myšlienky a emócie, umelecké vyjadrenie absolútne originálne, ktoré je však zároveň úplne v službe toho konkrétneho obsahu viery, tej udalosti, ktorú znázorňuje. Ten istý zákon nasledoval Boh, aby nám komunikoval seba samého a svoju lásku: vtelil sa do nášho ľudského tela a uskutočnil najväčšie veľdielo celého stvorenia. Čím je tvrdší materiál, čím sú zúženejšie vyjadrovacie možnosti, tým viac sa prejaví genialita umelca. Tak aj na „tvrdom“ kríži  Boh vyslovil v Kristovi najkrajšie a najpravdivejšie Slovo lásky. Tento zákon, ktorý je zákonom lásky, je aj zákonom umenia v jeho najvyššom vyjadrení.“ 

Skvelú Haydnovu hudbu "zhmotnili" počas predstavenia skvelí hudobníci európskeho formátu zo zoskupenia Collegium Wartberg pod vedením Jána Krigovského (8-stopový violon). Hudobníci hrali na dobových nástrojoch. Vzácnym hosťom bol husľový virtuóz Dalibor Karvay (1. husle), ďalej hrali koncertný majster Štefan Filas (2. husle) a hosť z Rakúska, Wolfram Fortin (viola). Interpreti vysokej kvality zabezpečili silné duchovné pohnutie v srdci poslucháča.

Tretím stupňom "zhmotnenia" Slova bolo symbolistické divadlo Mareka Mokoša. Mladé herecké talenty stvárnili jednotlivé slová a texty meditácie do scénických symbolov moderného divadla. Celému stvárneniu dominoval silný symbol svetlo/tma a výrazná červená farba naznačovala Kristovu krv, symbol Božej lásky. Napriek tomu, že symbolické stvárnenie si vyžaduje od diváka istú umeleckú gramotnosť a schopnosť čítať symboly, predsa spojenie slova, hudby a divadla postupne prirodzene provokuje ku kontemplácii aj menej pozorných duchov.

Na tomto výnimočnom umeleckom projekte sa zúčastnil i vzácny hosť, predseda Rady KBS pre vedu a kultúru, otec biskup Mons. František Rábek, ktorý prítomným na záver udelil požehnanie. 

Pre tých, ktorí toto jedinečné predstavenie nevideli a mali by oň záujem, bude pozitívnou správou, že hlavným mediálnym partnerom projektu bola TV LUX, ktorá zabezpečila kvalitný záznam. V premiére bude uvedený na Veľký Piatok o 15.15h na TV LUX. Neskôr bude dostupný i DVD-záznam. Texty meditácií sú k dispozícii tu.

Poďakovanie


ORATÓRIUM SV. FILIPA NERIHO
a
RÍMSKOKATOLÍCKA FARNOSŤ SENEC


Generálny partner MESTO SENEC

Hlavný mediálny partner TV LUX


Účinkujúci:


Umelecký prednes:

Štefan Bučko


Hudobní interpreti:

COLLEGIUM WARTBERG:
Ján Krigovský (osemstopový violon, um. vedúci)
Dalibor Karvay (1. husle)
Štefan Filas (2. husle) 
Wolfram Fortin (viola)


Symbolistické divadlo MAREKA MOKOŠA:

herci:
Peter Podolský
Dominika Debnárová
Oliver Asztalos
Veronika Nitková
Adam Poláček
Lenka Debnárová

Odborná konzultácia:
Karin KrigovskáProdukcia:
 Erika Klenovičová
Zvuk a svetlá:
LASA - Live And Studio Acoustics s.r.o.


Strih: Tomáš Straka

Asistent strihu: Juraj Ondruš
Mestské kultúrne stredisko v Senci, Senčan, Štefan Vörös, Kvety Eva, Marek Vincze, Maroš Ožvald 

Ďakujeme všetkým dobrovoľníkom

Ďakujeme všetkým anonymným darcom 
za duchovnú, finančnú a materiálnu podporu