piatok 9. novembra 2012

Zásady a pamäte svätého Filipa Neriho


Zásady a pamäte svätého Filipa Neriho

Úvod
Jeden z najväčších historikov Oratória, oplakávaný otec Antonio Cistellini, C.O., z Florencie, napísal, že „nanešťastie životopisec a hagiograf si budú môcť len nepatrne poslúžiť spismi svätého Filipa, než ako to bolo v prípade iných velikánov: napríklad svätého Ignáca, svätého Karola Borromejského, svätého Františka Saleského. Svätý Filip nebol spisovateľským svätcom, a on sám vyznal takmer neprekonateľnú ostýchavosť zobrať do rúk pero (okrem toho, že ten istý problém mal aj s hovorením o sebe: Secretum meum mihi, to je moje tajomstvo, hovorieval).
Po svätom Filipovi máme dnes asi tridsať listov, niektoré príležitostné spisy a tri sonety, z ktorých dva sú mu pripisované s pochybnosťami. No bez toho, žeby sme chceli odobrať duchovnú a historickú hodnotu týmto dôležitým dokumentom, sú to jeho zásady a pamäte, ktoré sa stali takpovediac „hovorcami“ svätého Filipa a podstaty oratoriánskej špirituality.
Zásady a pamäte, ktoré boli zozbierané z priamych svedectiev jeho prvých učeníkov počas rozhovorov a príhovorov, vyvažujú nedostatok jeho spisov a privádzajú čitateľa k lepšiemu pochopeniu pôvodu a základov Oratória. Sv. Filip Neri bol jedným z veľkých majstrov tzv. „pedagogiky svätosti“. Najobľúbenejším duchovným synom svätého Filipa Neriho bol Francesco Maria Tarugi. Stal sa jeho nástupcom. On najlepšie vyjadril výchovnú metódu svojho duchovného majstra: „Úlohou nášho inštitútu je hovoriť k srdcu.“ Duch Svätý v jedinečnej skúsenosti Turíc roku 1544 v katakombách sv. Sebastiána vytvoril z Filipovho srdca „ohnivé srdce“ schopné hovoriť k srdciam. Guzmán Carriquiry hovorí, že otec Filip číta v srdciach iných to, čo oni sami nevedia čítať, a dovoľuje im objaviť v sebe toho, ktorý je väčší ako ich srdce. Osobne sprevádza rast svojich priateľov a učeníkov, dávajúc veľmi moderným spôsobom hodnotu ich svedomiu a ich slobode. Osoba rastie vo svojom človečenstve iba vtedy, keď stretne svedectvo väčšie od seba samej, otcovstvo, obdivuhodnú prítomnosť, ktoré by jej ukázali cestu rastu, križovatku vlastnej slobody, požiadavky zodpovednosti, bez toho, aby zostala zakliesnená vo svojich obmedzeniach, vo svojich vášňach a ospravedlňovaniach. Filip Neri bol autentickým „majstrom duší“ v dare, ktorý objíma celú osobu, v jej okolnostiach, až do hĺbky jej bytia.

štvrtok 1. novembra 2012

Strelné modlitby svätého Filipa Neriho


Strelné modlitby (giaculatorie) odporúčané svätým Filipom Nerim

Deus, in adiutorium meum intende; Domine, ad adiuvandum me festina. (Bože, príď mi na pomoc, Pane, ponáhľaj sa mi pomáhať.)
Kedy ťa budem milovať synovskou láskou? Môj Ježišu, chcel by som ťa milovať.
Môj Ježišu, nespoliehaj sa na mňa. Môj Ježišu, povedal som ti to: ak mi nepomôžeš, nikdy neurobím nič dobre.
Povedal som ti to: ja ťa nepoznám.
Pane môj, chcel by som sa naučiť cestu, ktorou sa ide do neba.
Sancta Trinitas, unus Deus, miserere mei. (Svätá Trojica, jeden Boh, zmiluj sa nado mnou.)
Ja ťa hľadám a nenachádzam ťa, môj Ježišu, príď ku mne.
Nespoliehaj sa na mňa, môj Ježišu, pretože nikdy nič dobre neurobím.
Povedal som ti to: neurobím nikdy nič dobre, môj Ježišu, ak mi nepomôžeš.
Ešte ťa nepoznám, môj Ježiš, pretože ťa nehľadám.
Keby som ťa poznal, poznal by som zasa seba, môj Ježišu.
Požehnaná Pani moja, daj mi milosť, aby som mal v pamäti tvoje panenstvo.

štvrtok 18. októbra 2012

Duchovné cvičenia v Ivánke pri Dunaji (Malé Oratórium)

Duchovné cvičenia malého svetského Oratória 

Stretnutie bohatého mladíka s Ježišom

Ivánka pri Dunaji, 18.-21. 10. 2012, exercitátor o. Juraj Vittek


Počas dní strávených v utiahnutosti malebného prostredia ivánskeho kaštieľa sme sa ponorili do tajomstva stretnutia s Ježišom vo svetle svätých (sv. Filipa Neriho, sv. Terézie z Lisieux, sv. Terézie z Avily, sv. Grigniona z Montfortu, ct. Pavla VI., bl. Chiary Luce Badano, a iných). Oratoriánske „hľadanie ducha“ znamená zakúsiť Ježišov nástojčivý pohľad plný dôsledkov, neúprosné pozvanie k dobrodružstvu lásky, ktorá jediná je schopná naplniť ľudský život. Nejde o pekné myšlienky... Ide o stretnutie s Kristom... Duchovné cvičenia sú snahou nájsť Krista. Svätý Filip Neri hovorieval: "Kto hľadá niečo iné, nevie, čo hľadá." Pápež Benedikt XVI. vo svojej úvodnej encyklike napísal: „Na začiatku toho, že je niekto kresťanom, nestojí etické rozhodnutie alebo veľkolepá myšlienka, ale skôr stretnutie sa s udalosťou, s osobou, ktorá ponúka životu celkom nový horizont a tým aj zásadné smerovanie. Pretože nás Boh miloval ako prvý (porov. 1 Jn 4, 10), láska už nie je len ‚prikázaním‘, ale je odpoveďou na dar lásky, s ktorým nám Boh ide v ústrety“ (Deus caritas est 1). V bohatom mladíkovi kontemplujem seba v osobnom stretnutí s Kristom...

nedeľa 2. septembra 2012

Návšteva slovenských Oratoriánov z New Yorku v Senci

2. septembra 2012 k nám zavítala vzácna návšteva, zakladateľ slovenskej Kongregácie Oratória svätého Filipa Neriho v New Yorku (USA) a zároveň jeho prvý prepošt, otec Juraj Török, C. O. Otec Juraj sa zastavil na Slovensku na jeho ceste do Ríma, kde sa konal v septembri 2012 Generálny Kongres Konfederácie Oratórií. 

Slávili sme spolu svätú omšu vo farskom kostole v Senci, po svätej omši sme sa spolu pomodlili pri relikviách svätého Filipa Neriho a bl. J. H. Newmana, a potom sme pokračovali v podnetnej diskusii v Pastoračnom centre. Dozvedeli sme sa o životných cestách otca Töröka, o jeho živote v emigrácii, o jeho filmovej práci, ako aj o zakladaní nového Oratória v New Yorku. Otec Török je slovenským emigrantom, ktorý sa zúčastnil na II. vatikánskom koncile, je jedným z najznámejších slovenských dokumentaristov a zakladateľom filmového štúdia Hallel Communication v New Yorku.

Fotogaléria zo stretnutia:

sobota 1. septembra 2012

Oratórium svätého Filipa na celoslovenskom sneme eRka


eRko pripravilo celoslovenské stretnutie animátorov v Banskej Bystrici 

Na stretnutí eRkárov v Banskej Bystrici moderátor formačnej Komunity Oratória v Senci predstavil výchovnú charizmu svätého Filipa Neriho. Hnutie prijalo ducha tejto výchovnej metódy ako inšpiráciu pre výchovný štýl animátorov eRka:

"Hnutie kresťanských spoločenstiev detí - eRko zorganizovalo počas víkendu od 31. augusta do 2. septembra 2012 celoslovenské stretnutie pre svojich animátorov v Banskej Bystrici. Zúčastnilo sa na ňom viac ako 300 mladých ľudí. V úvode stretnutia eRkári odhalili logo svojej novej ročnej témy "Za pokladom viery" a dozvedeli sa, ako si poskladať školský rok s eRkom. S hlavnou prednáškou na podujatí vystúpil Juraj Vittek, ktorý prítomným mladým priblížil duchovnú pedagogiku sv. Filipa Nériho v oratóriu pod názvom Veď ma za ruku. Prednášajúci predstavil výchovu ako cheiragógiu - vedenie za ruku. Tento koncept zahŕňa okrem prirodzenej výchovy (pedagogiky) aj výchovu k nadprirodzeným hodnotám. Spolu s príkladom Filipa Nériho - úspešného formátora mladých a dospelých ostanú inšpiráciou pre výchovný štýl animátorov eRka." 

(tkkbs, správa Juraja Králika: http://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20120904024)

O. Tomáš Krampl z našej Komunity Oratória je zároveň zodpovedný za eRko v bratislavskej arcidiecéze.
piatok 15. júna 2012

Cor ad cor loquitur


Oratórium svätého Filipa Neriho
Cor ad cor loquitur/Srdce hovorí k srdcu
(bl. J. H. Newman)Duchovný koncert na podporu Oratória
Sviatok Božského Srdca Ježišovho, 15. júna 2012
Farský kostol svätého Mikuláša v Senci

Cor ad cor loquitur. Srdce sa prihovára srdcu. Tieto slová sme vybrali ako názov dnešného duchovného koncertu, ktorým chceme dnes večer obohatiť dnešný sviatok Božského Srdca Ježišovho. Sú to slová, ktoré si bl. Kardinál John Henry Newman vybral za svoje motto po tom, čo ho pápež Lev XIII. vymenoval za kardinála. John Henry Newman, najprv vynikajúci anglikánsky kazateľ na slávnom Oxforde, neskôr katolícky kňaz, zakladateľ Oratória svätého Filipa Neriho v Birminghame, v roku 2010 blahorečený pápežom Benediktom XVI., sa stretol s týmito slovami v spisoch svätého Františka Saleského, zakladateľa Oratória v Savojsku. Tieto slová dobre vyjadrujú oratoriánsku charizmu, ktorú nástupca svätého Filipa Neriho, kardinál Francesco Maria Tarugi zhrnul takto: “Úlohou nášho inštitútu je hovoriť k srdcu.”
Cor ad cor loquitur. Srdce sa prihovára srdcu. V prítomnosti vzácnych relikvií blahoslaveného J. H. Newmana dnes večer chceme vytvoriť atmosféru onoho “od srdca k srdcu”, v ktorom budeme môcť znovu vytušiť, že “Boh je Bohom ľudského srdca”, ako sa na inom mieste vyjadril opäť svätý František Saleský. Univerzálnym jazykom, schopným dotýkať sa ľudského srdca, je nepochybne aj hudba. V rámci celoslovenského podujatia organizovaným Hudobným centrom v Bratislave pod názvom “Noc hudby” sme dnes v spolupráci so Slovenským kontrabasovým klubom (pod vedením J. Krigovského), so seneckým zborom Radosť (pod vedením F. Podolského) a so seneckým maďarským cirkevným súborom (vedeným R. Kollárikom) zorganizovali tento dnešný koncert na podporu nášho Oratória svätého Filipa Neriho v Senci. Práve sviatok Božského Srdca Ježišovho, 1. júla 2011, znamenal historický začiatok pôsobenia Oratória svätého Filipa Neriho na Slovensku a predstavoval skromný zrod formačnej Komunity, ktorá sa raz chce stať Kongregáciou Oratória svätého Filipa Neriho. Dnešný večer chceme využiť na to, aby sme so srdca poďakovali všetkým našim priateľom a podporovateľom, ktorí stoja pri nás v modlitbe, ktorí nás ľudsky i duchovne podporujú. Dnešný koncert je venovaný na podporu Oratória, za čo ďakujeme všetkým účinkujúcim. Otvorme si srdcia, aby sme prežili hlboké chvíle “od srdca k srdcu”, v ktorom bude prítomný Boh.

sobota 26. mája 2012

Sviatok svätého Filipa Neriho 2012

Sviatok svätého Filipa Neriho, 26. mája 2012, Senec

26. mája 2012 sme slávili po prvý krát v našom seneckom Oratóriu slávnostnú sv. omšu ku cti nášho patróna svätého Filipa Neriho vo farskom kostole sv. Mikuláša v Senci. Deväť dní pred sviatkom sa každý deň pred večernou sv. omšou konala novéna k svätému Filipovi spojená s novénou k Duchu Svätému. V kostole na ľavom bočnom oltári boli po celý čas vystavené relikvie svätého Filipa (ex precordiis), ako i socha Svätého od talianskej sochárky Clarice Vasini z 18. storočia.

Oslava svätého Filipa predchádzala deň Turíc, ktorý sme oslávili v nedeľu 27. mája. Bolo to práve na vigíliu Turíc roku 1544, keď sv. Filip Neri dostal v katakombách svätého Sebastiána v Ríme dar zväčšenia srdca. Oslavy svätého Filipa sme preto umocnili celonočnou adoráciou v očakávaní Zoslania Ducha Svätého na turíčnu nedeľu. Adorácia sa začala po večernej sv. omši v sobotu a skončila sa o 6:45 pred rannou sv. omšou v nedeľu. Od 22:00 do polnoci sme mali adoráciu animovanú spevmi z Taizé, spoločnými modlitbami, Božím Slovom a meditáciou o pamätnej udalosti zväčšenia srdca. 


Spomienkový videoalbum:

štvrtok 17. mája 2012

Novéna k svätému Filipovi Nerimu


Novéna k svätému Filipovi Nerimu
Komunita Oratória svätého Filipa Neriho v Senci, máj 2012

V životoch svätých vidíme, ako Boh jednotlivé tajomstvá našej viery špeciálnym spôsobom komunikuje dušiam. V živote sv. Filipa Neriho môžeme hovoriť o milosti Turíc 1544. Až na konci života svätý Filip odhalil niečo z neobyčajnej mystickej skúsenosti, ktorú zažil ešte ako tridsaťročný a ktorá ho poznačila na celý život. Modlil sa „k Duchu Svätému o dar ducha“. Počas pamätnej noci pocítil pohnutie, ktoré mu potom trvalo stále. O tom, o aké „pohnutie“ išlo, podávajú správu mnohí očití svedkovia: O. Antonio Gallonio napríklad dosvedčuje: „Počul som od o. Filipa v tejto jeho poslednej chorobe, ktorá ho spojila s Kristom, že búšenie srdca, ktoré pociťoval a ktoré nazýval „jeho chorobou“, znášal päťdesiat rokov. Bola to vášeň srdca, ktorá mu dávala jasať v živom Bohu, takže mohol povedať s prorokom: „Moje srdce i moje telo vznášajú sa k Bohu živému“. Táto vášeň srdca ho tak unášala k Bohu, že z nej viackrát kričal: „Som zranený láskou.“ Mimoriadne vyliatie Ducha Svätého – ktoré mu rozšírilo srdce do tej miery, ako dosvedčí aj pitva, že sa mu oddelili niektoré rebrá od hrudnej kosti, aby srdce malo viac miesta, a rozpálilo ho takou láskou, že Filip bol donútený často kričať v extáze: „Už nevládzem, môj Bože, nevládzem.“ – tradícia kladie na základe nepatrných dôverných informácii samotného Filipa krátko pred Turíce roku 1544 do Katakomb svätého Sebastiána, jediných vtedy prístupných, kde sa Filip často utiahol k modlitbe a trávil tam niekedy aj celú noc. Tento rok spájame novénu k Duchu Svätému s novénou k svätému Filipovi Nerimu, nakoľko jeho sviatok budeme v našom oratoriánskom spoločenstve sláviť deň pred Turícami. Spojme sa v modlitbe pred vzácnou relikviou srdca svätého Filipa. Nech nám svätý Filip vyprosí dar Ducha, ktorý rozpálil jeho srdce.

1. deň novény: Modlitba

štvrtok 15. marca 2012

Svätá Jana z Arku

Veľké Oratórium:
Svätá Jana z Arku

... v cykle "VEĎ MA ZA RUKU"
pod vedením otca Juraj Vitteka

15. marca 2012 sa uskutočnilo ďalšie stretnutie "veľkého Oratória" svätého Filipa Neriho. V cykle "Veď ma za ruku" sme predstavili sväticu, ktorá sa stala národnou hrdinkou Francúzska. Tento rok sme slávili 600-té výročie jej narodenia. Jej fascinujúci príbeh, ktorý sa zdá byť nepravdepodobný, no predsa je historicky istý, nám prináša strhujúce svedectvo viery a lásky, svedectvo laika v Cirkvi, ktorý "píše" históriu, nie na papieri, ale v ľudských srdciach.
Oratórium sprevádzalo skvelou a podmanivou hudbou kontrabasové kvarteto BASYNAŠE pod vedením Jána Krigovského. DVD so záznamom tohto stretnutia už čoskoro...
nedeľa 29. januára 2012

Otvárací koncert festivalu "Musica Perennis Iuventutis"

Festival "Musica Perennis Iuventutis"

Senec kultúru má

29. 1. 2012, kostol svätého Mikuláša v Senci

Úvodný príhovor (o. Juraj Vittek):

  Ako moderátor Komunita Oratória svätého Filipa Neriho v Senci i ako farár seneckej farnosti Vás chcem aj v mene mojich spolubratov privítať na dnešnom koncerte „Senec kultúru má“, ktorý je súčasťou Festivalu Musica Perennis Iuventutis, teda Večná hudba mladých. Vznikol z iniciatívy pána Jána Krigovského a Slovenského kontrabasového klubu v Senci, v spolupráci s našou Komunitou Oratória svätého Filipa Neriho. Partnermi projektu sú farnosť Senec, mesto Senec, a sponzormi a mediálnymi partnermi megafoto.sk, Senecko, Akadémia umení, Kanal m.p.s., Združenie detí a mládeže Radosť. Dnešný koncert chce byť oslavou hudby, ktorá je stále, v každej dobe schopná osloviť mladých ľudí, i ľudí všetkých generácií, a stať sa súčasťou i mocným prostriedkom ich ľudského a kresťanského rastu. Dnešný koncert bude skutočne veľmi rozmanitý, zaznejú v ňom rozliční interpreti, rozličné hudobné štýly z rozličných období. Vystúpi Kontrabasový orchester i kvarteto BASYNASE pod vedením J. Krigovského, sólisti a hostia – p. Fridrich Kolarovič /organ/, Ján Krigovský /kontrabas, barokové husle, fujara, dirigent/, Jozef Lukács /basgitara/, Michal Podolský /barokové violončelo, elektrická gitara/, Eliška Podolská /husle/, Ján Prievozník /barokový kontrabas – violone/, Zbor Amici, zbor Radosť, študenti ZUŠ v Senci a za našu Komunitu Oratória sa svojou trochou tentokrát zapojím i ja sám, ako i o. Andrej.

  Priatelia! Snáď žiadny iný spôsob vyjadrenia ľudskej duše nemá v sebe takú schopnosť vytrhnúť človeka z jeho starostí ako hudba, aby ho pozdvihla bezprostredným spôsobom na dôstojnejšiu úroveň, ktorá mu patrí ako jedinému stvoreniu uspôsobenému vstúpiť do dialógu s Bohom. Aj dnešný koncert nám chce darovať momenty, ktoré sa stanú oázou pokoja a počúvania, akousi prestávkou pre dušu v srdci chaotického sveta, aby zakúsila harmóniu, v ktorej náhle zmizne každý neporiadok a dá miesto inému rozmeru, ktorý preniká z hora. Veľký pápež II. Vatikánskeho koncilu, Pavol VI. povedal profesorom a študentom milánskeho hudobného konzervatória tieto slová: „Hudba, najmenej hmotné a tajomné vyjadrenie umenia, ktoré dokáže priblížiť dušu k hraniciam najvyšších duchovných zážitkov, má veľa čo povedať dnešnému svet. Má hroznú a fascinujúcu úlohu interpretovať ľudské túžby, nepokoje, chvenie po absolútne, utíšiť posolstvom radostnej vyrovnanosti temné krízy ľudského myslenia a cítenia, mierniť ľudskú vyprahnutosť i chlad, do ktorého sú schopné človeka zahaliť rafinované prostriedky jeho pretechnizovanosti. Hudbe je dané poslanie v mene najvyšších pravých a trvalých ľudských hodnôt, je akousi prípravou na dosiahnutie tých najťažšie dosiahnuteľných výdobytkov ducha.“ Hudba má nielen pripraviť estetický zážitok, ale má pozdvihnúť srdce ku kontemplácii večnej krásy a otvoriť srdce lásky. Súčasťou koncertu bude aj predstavenie projektu Afrika/Nairobi Združenia Dobrota svätej Alžbety.

  Môžme si len priať, aby aj dnešný koncert mal podobný vplyv na všetkých nás tu prítomných! V prvej časti zaznejú veci z rozličných období, od rozličných autorov: vypočujeme si fujaru J. Krigovského, organ p. Kolaroviča, niečo zo symfónie A. Dvořáka v podaní kvarteta Basynaše.