piatok 15. júna 2012

Cor ad cor loquitur


Oratórium svätého Filipa Neriho
Cor ad cor loquitur/Srdce hovorí k srdcu
(bl. J. H. Newman)Duchovný koncert na podporu Oratória
Sviatok Božského Srdca Ježišovho, 15. júna 2012
Farský kostol svätého Mikuláša v Senci

Cor ad cor loquitur. Srdce sa prihovára srdcu. Tieto slová sme vybrali ako názov dnešného duchovného koncertu, ktorým chceme dnes večer obohatiť dnešný sviatok Božského Srdca Ježišovho. Sú to slová, ktoré si bl. Kardinál John Henry Newman vybral za svoje motto po tom, čo ho pápež Lev XIII. vymenoval za kardinála. John Henry Newman, najprv vynikajúci anglikánsky kazateľ na slávnom Oxforde, neskôr katolícky kňaz, zakladateľ Oratória svätého Filipa Neriho v Birminghame, v roku 2010 blahorečený pápežom Benediktom XVI., sa stretol s týmito slovami v spisoch svätého Františka Saleského, zakladateľa Oratória v Savojsku. Tieto slová dobre vyjadrujú oratoriánsku charizmu, ktorú nástupca svätého Filipa Neriho, kardinál Francesco Maria Tarugi zhrnul takto: “Úlohou nášho inštitútu je hovoriť k srdcu.”
Cor ad cor loquitur. Srdce sa prihovára srdcu. V prítomnosti vzácnych relikvií blahoslaveného J. H. Newmana dnes večer chceme vytvoriť atmosféru onoho “od srdca k srdcu”, v ktorom budeme môcť znovu vytušiť, že “Boh je Bohom ľudského srdca”, ako sa na inom mieste vyjadril opäť svätý František Saleský. Univerzálnym jazykom, schopným dotýkať sa ľudského srdca, je nepochybne aj hudba. V rámci celoslovenského podujatia organizovaným Hudobným centrom v Bratislave pod názvom “Noc hudby” sme dnes v spolupráci so Slovenským kontrabasovým klubom (pod vedením J. Krigovského), so seneckým zborom Radosť (pod vedením F. Podolského) a so seneckým maďarským cirkevným súborom (vedeným R. Kollárikom) zorganizovali tento dnešný koncert na podporu nášho Oratória svätého Filipa Neriho v Senci. Práve sviatok Božského Srdca Ježišovho, 1. júla 2011, znamenal historický začiatok pôsobenia Oratória svätého Filipa Neriho na Slovensku a predstavoval skromný zrod formačnej Komunity, ktorá sa raz chce stať Kongregáciou Oratória svätého Filipa Neriho. Dnešný večer chceme využiť na to, aby sme so srdca poďakovali všetkým našim priateľom a podporovateľom, ktorí stoja pri nás v modlitbe, ktorí nás ľudsky i duchovne podporujú. Dnešný koncert je venovaný na podporu Oratória, za čo ďakujeme všetkým účinkujúcim. Otvorme si srdcia, aby sme prežili hlboké chvíle “od srdca k srdcu”, v ktorom bude prítomný Boh.

Cor ad cor loquitur. Srdce sa prihovára srdcu. Ľudské srdce! Samotný stred našich existencií, kde schovávame našu vlastnú identitu, kde sa skrýva naše najhlbšie ja, ktoré ani my sami dobre nepoznáme, naše pády, naše nádeje, naše túžby i naše sklamania! Prorok Jeremiáš zvolal: „Srdce je klamlivé nado všetko a rozjatrené, kto sa v ňom vyzná? Ja, Pán, skúmam myseľ a skúšam srdce.“ (Jer 17, 9-10) “Boh je Bohom ľudského srdca.” Ľudské srdce po ňom túži, často oveľa skôr, než je schopné si to pripustiť. Ako to krásne vyjadril veľký teológ srdca, sv. Augustín: „Ty spôsobuješ, že teba chváliť je potešením, lebo si nás stvoril pre seba a naše srdce je nespokojné, kým nespočinie v tebe.“ (Vyznania, 1, 1, 1) V Augustínových Vyznaniach nachádzame nádherné vyjadrenie tohto nepokoja ľudského srdca, ktoré vo svojej podstate túži vstúpiť do dialógu s Božím Srdcom: „Neskoro som ťa začal milovať, Krása taká stará a taká nová, neskoro som ťa začal milovať! Ty si bol vnútri, ja vonku, a tam som ťa hľadal, tam v tvojich krásnych stvoreniach som ťa hľadal, ja ošklivý. Ty si bol so mnou, ale ja som nebol s tebou. Od teba ma odťahovalo všetko to, čo by vôbec nebolo, keby nebolo v tebe. Volal si a kričal, tak si prehlušil moju hluchotu. Skvel si sa, žiaril si, tak si zahnal moju slepotu. Šíril si sladkú vôňu a ja som ju vdychoval a túžil po tebe. Ochutnal som, teraz lačniem a smädí ma. Dotkol si sa ma a zahorel som túžbou po tvojom pokoji“ (Vyznania X, 27.38)

----
Na konci 19. storočia plnom objavov a vedeckého pokroku mladé srdce svätej Terézie od dieťaťa Ježiša, najväčšej svätej moderných čias, ako ju nazval svätý pápež Pius X., vyslovuje svoju najintímnejšiu túžbu, túžbu po srdci, ktoré by jej bolo oporou... Moderný človek nie je tak citlivý na veľké gestá, rétoriku, či argumenty... Je citlivý na osobný kontakt od srdca k srdcu. Učiteľka Cirkvi pre naše časy, svätica z Lisieux, napísala jednu báseň venovanú Božskému Srdcu Ježišovmu. Píše v nej: „Ja túžim po srdci, ktoré nehou planie, ktoré mi bude oporou neustále, ktoré bude vo mne všetko milovať, ba i moju slabosť... A neopustí ma nikdy, ani vo dne ani v noci.“ Sv. Terézia v ďalších veršoch odhaľuje, že najíntimnejšia ľudská túžba po komunikácii „od srdca k srdcu“ nachádza svoje plné naplnenie v Božom Srdci: „Nemohla som nájsť to stvorenie, čo by mi tú lásku dalo a nezomrelo raz. Treba mi Boha, ktorý príjme moje ľudské bytie, ktorý sa stane mojím bratom a bude schopný trpieť. Jediný mojej lásky hodný Priateľ, ty si ma pochopil... Stal si sa smrteľným a vylial svoju krv, ó najvyššie tajomstvo, aby si moje srdce uchvátil!“
Terézia pozýva k objaveniu Božieho Srdca, ktoré bije v ľudskom srdci Ježiša Krista, a ktorého nežnosť zostáva, žiaľ, pre mnohých nepoznaná a nepochopená: „Medzi svojimi učeníkmi, čo patria jemu, nachádza, žiaľ, málo sŕdc, čo sa mu odovzdávajú bezvýhradne, čo chápu všetku nežnosť jeho nekonečnej Lásky“. (Ms B 1v) Celý pozemský život kresťana je stále intenzívnejšou komunikáciou s Božím Srdcom vo viere, nádeji a láske. Vo vzťahu k Ježišovmu srdcu sa v plnej miere uskutočňuje ono Cor ad cor (od srdca k srdcu). Vo svojom liste rodnej sestre Celine píše Terézia odhaľuje jej dôvernú komunikáciu s Božím Srdcom: „Modli sa k Najsvätejšiemu Srdcu, vieš, že ho nevnímam ako ostatní; myslím si, že srdce môjho Ženícha patrí iba mne, tak ako moje iba jemu, a prihováram sa mu v samote toho lahodného od srdca k srdcu, očakávajúc, že ho raz uzriem z tváre do tváre.“
----
Cor ad cor loquitur. Srdce sa prihovára srdcu. Newman bol presvedčený, že pravá komunikácia prebieha od srdca k srdcu – a to je viac ako nejaký múdry rozhovor. V jednej svojej anglikánskej reči napísal: „Výrečnosť a dôvtip, bystrosť a obratnosť, tieto veci vedú spor dobre a rýchlo ho šíria, ale ten zomiera spolu s nimi. Nemá žiadnu cestu v srdciach ľudí a nevydrží dlhšie ako jednu generáciu.“ Pravda hovorí zo stredu osoby, z jej srdca: „Srdcom vzkrieseným od smrti, a náklonnosťami upevnenými v nebi, môžeme naozaj a bez pretvárky svedčiť, že Kristus žije.“ Vo veku internetu nám Newman hovorí, že kedykoľvek komunikujeme, to, čo hovoríme, musí vychádzať zo srdca, musí byť ovocím morálneho života žitého v spoločenstve s Kristom. V skutku, Kristus hovorí k nám z jeho vlastného srdca. Napokon je to Božie Srdce, ktoré sa k nám prihovára – v modlitbe, v omši, cez Písmo. Ale aj prostredníctvom veriacich kresťanov a učenia Cirkvi. Ako hovorí Newman, „keď hovorí Cirkev, ty sám hovoríš“. Cirkev nemá iné srdce ako Srdce samého Krista.
Vo svojej vízii univerzity (Idea of university) Newman hovorí o komunikácii „od srdca k srdcu“ citujúc pritom sv. Františka Saleského: „Výrečnosť svätých v nadprirodzenom poriadku spočíva vo váhe ich slov. A platí to nielen o svätých ale o všetkých kresťanských kazateľoch, v miere ich viery a lásky. ... svätý František Saleský hovorí, že „je potrebné byť presvedčený o tom, o čom chceme presviedčať druhých. Najväčšou obratnosťou je nemať žiadnu obratnosť. Slová nech sú zapálené, nie zvyšovaním hlasu či gestami, ale vnútornou náklonnosťou. Nech vychádzajú viac zo srdca ako z úst. Nech by sme akokoľvek pekne hovorili ústami, predsa je to srdce, ktoré sa prihovára k srdcu, jazyk iba naráža na ušné bubienky.“ Sv. Augustín sa k tomu vyjadril už dlho predtým: „Zvuk našich slov naráža na naše uši, učiteľ je vo vnútri.““ (Idea of university, 3, 1) Newman pripomína, že na takúto komunikáciu nestačí iba obyčajná sympatia, ktorá je schopná preniesť emóciu alebo pocit z mysle do mysle. Svätí upozorňujú, že v komunikácii „od srdca k srdcu“ ide o presvedčenie a o presvedčovanie. „Je nevyhnutné, aby sa pritom odovzdalo poučenie i pohnutie (necesse est ut doceat et moveat),“ hovorieval sv. František. Newman ešte ako mladý profesor venuje jednu zo svojich rečí k oxfordskej univerzite téme „Osobný vplyv ako prostriedok šírenia pravdy.“ Sv. Ľudovít-Mária Grignion z Montfortu takto popisuje schopnosť svätých prihovárať sa k srdcu: „A všimnite si, že ich svetlo a ich poznanie, ktoré im dáva Múdrosť, nie je poznaním suchým, neplodným a neúctivým, ale naopak poznaním osvecujúcim, pomazaným, účinným a zbožným, ktoré sa dotýka srdca, uspokojuje ho a osvecuje ducha.“ (porov. Láska Večnej Múdrosti, 93).
---
Svätá Terézia z Lisieux uvažovala o tajomstve Cirkvi a objavila jej Srdce: Keď som rozjímala o tajomnom tele Cirkvi, nespoznávala som sa ani v jednom úde, ktoré spomína svätý Pavol, alebo lepšie, chcela som sa vidieť vo všetkých. Až v láske som našla os môjho povolania. Pochopila som, že Cirkev má telo zložené z rozličných údov, ale aj to, že v tomto tele nechýba nevyhnutne potrebný a veľmi vznešený úd. Pochopila som, že Cirkev má srdce a že toto srdce horí láskou. Pochopila som, že iba láska núti údy Cirkvi do činnosti a že keby táto láska vyhasla, apoštoli by už viac nezvestovali evanjelium a mučeníci by už neprelievali krv. Zbadala som a spoznala, že láska v sebe zahrňuje všetky povolania, že láska je všetko, že ona obsahuje všetky časy a miesta, jedným slovom, že láska je večná. Vtedy som opojená najväčšou radosťou vykríkla: Ježišu, moja láska, konečne som našla svoje povolanie: mojím povolaním je láska. Áno, našla som svoje miesto v Cirkvi a toto miesto si mi dal ty, môj Bože. V srdci Cirkvi, mojej matky, ja budem láskou, a tak budem všetkým a moja túžba sa splní.“ Tá istá Terézia z Lisieux pochopila, že láska je povolaním pre každého v Cirkvi, je to povolanie k svätosti. „Láska zväčšuje srdce,“ napísala.
V Závere Duchovnej cesty Oratória, ktorá je zhrnutím oratoriánskej špirituality, čítame: “Náš otec svätý Filip bol nadovšetko duchovným človekom so srdcom, ktoré mu zväčšil Duch Svätý. V priebehu rokov sa stal čoraz väčšmi premýšľavým, pravým mužom modlitby. Toto je hlboké tajomstvo, ktoré vysvetľuje jeho identitu. Bez toho je riziko, že by mohol byť vnímaný povrchne, len ako geniálny vtipkár. Bez preháňania možno naňho vztiahnuť slová sv. Pavla: „Ale ovocie Ducha je láska, radosť, pokoj, zhovievavosť, láskavosť, dobrota, vernosť, miernosť, zdržanlivosť..." (Gal 5, 22-23). Jeho pedagogika pochádzala z Ducha, bola založená na učenlivosti (docibilitas) vnuknutiam Ducha. Srdce sa prihovára srdcu. Tu nachádzame jeho nekonečnú účinnosť. Prítomnosť Ducha znamená pre Cirkev všetko. Bez Ducha by sa stala mŕtvymi písmenami, štruktúrou patriacou minulosti, propagandou bez moci oslobodzovať. Duch Svätý je dušou Cirkvi, robí ju pulzujúcou komunitou a bratským spoločenstvom, obnovuje ju pred svetom a vo svete s darom rýdzej mladosti, oslobodzuje ju od strachu z nového a od zaslepenia tým, čo je módne, robí z nej miesto na rozhovor, miesto úprimnosti a zodpovednej slobody. Duch z nej robí Cirkev vzkrieseného a živého Krista. Filipiánske spoločenstvá vo svojej štruktúrnej nenápadnosti sú povolané vyjadrovať v Cirkvi a vo svete túto „slobodu v pravde", túto radostnú službu „v láske ku Kristovi". Nech sú malé a skryté, vždy sú a v každom ohľade majú byť podľa logiky Kráľovstva soľou zeme a kvasom, ktorý umožňuje ľudstvu, bratom a sestrám, rásť.” (Duchovná cesta, 147-149)

----
K.: Príď, Duchu Svätý, naplň srdcia svojich veriacich a zapáľ v nás oheň svojej lásky.

Zošli svojho Ducha a všetko bude stvorené. 
Ľ.: A obnovíš tvárnosť zeme.

K.: Modlime sa. 
Večný Bože,
ty osvecuješ srdcia veriacich
svetlom Ducha Svätého;
daj, prosíme,
aby sme v tomto Duchu poznávali, čo je správne,
a vždy sa radovali z jeho útechy a posily.
Skrze Krista, nášho Pána. Amen. 

Otčenáš, Zdravas Mária, Sláva Otcu...