nedeľa 26. mája 2013

Le Quarantore v máji 2013 (za FDD)


Pri príležitosti sviatku svätého Filipa Neriho, zakladateľa oratoriánov, sme opäť zorganizovali tradičnú oratoriánsku modlitbu 40-hodinovej nepretržitej eucharistickej adorácie. Tento rok pripadol sviatok svätého Filipa na nedeľu Najsvätejšej Trojice. Modlitba Quarantore sa uskutočnila v kaplnke Najsvätejšej Trojice na jazerách v dňoch 24.-26. mája. Začali sme v piatok 24. mája v hodinu Božieho Milosrdenstva (o 15.00h) a skončili v nedeľu 26. mája ráno o 7.00h. V tejto mocnej modlitbe sme sa modlili na konkrétny úmysel: "za Božie požehnanie pre senecké Farské dvojdnie 2013 a za  duchovné a ľudské zblíženia v spoločenstve seneckej farnosti". 
Nie je celkom jasné, kde, kedy presne a ako vznikla v stredoveku pobožnosť modlitby 40 hodín, no v 16. storočí dostala schválenie pápeža Pavla III. a jej veľkým šíriteľom bol svätý Filip Neri. Číslo 40 má v biblickom zjavení veľký význam, nájdeme ho takmer 50 krát vo Svätom Písme. Ale pobožnosť modlitby 40 hodín sa viaže najmä na čas medzi smrťou a zmŕtvychvstaním Pána Ježiša (od tretej v piatok popoludní do siedmej nedeľného rána je presne 40 hodín). Najmä od čias svätého Filipa sa táto modlitba konala pred vyloženou Sviatosťou Oltárnou. Ide o nepretržitú modlitbu 40-tich hodín – deň/noc. Svätý Filip sa ju neraz modlil nepretržite aj sám. Odporúčal ju svojim najmä vtedy, keď boli naliehavé úmysly modlitby. Táto modlitba bola aj pri zrode našej Komunity Oratória svätého Filipa Neriho. V septembri roku 2011 sme urobili túto pobožnosť aj tu v Senci po prvý krát s konkrétnym úmyslom: za nové povolania rodiacej sa Kongregácie Oratória svätého Filipa Neriho. Už len na málokde na svete sa darí zorganizovať túto modlitbu nepretržite pred vyloženou Sviatosťou. Aj tentokrát sa našlo množstvo horlivých duší a pred Sviatosťou sme zažili skutočný duchovný maratón modlitby. Z našej doterajšej skúsenosti tejto modlitby vieme, že má úžasnú zjednocujúcu a posväcujúcu silu. Počas nepretržitej modlitby prichádzali ustavične desiatky ľudí, ktorí zotrvávali obyčajne hodinu pred Eucharistiou v tichej modlitbe alebo modlitbe animovanej spevom a slovom. Skúsenosť tejto modlitby opäť silne zaúčinkovala na zúčastnených a stala sa prameňom požehnania pre všetkých. Tentokrát sa podarilo zorganizovať túto modlitbu práve v čase, ktorý vyjadruje: 40 hodín medzi smrťou a zmŕtvychvstaním Pána Ježiša. Je to čas pozvania k očakávaniu Zmŕtvychvstania vo viere, nádeji a láske, k pochovávaniu starého a kriesenia nového, k obráteniu ľudského srdca a k ustavičnej duchovnej obnove Božieho ľudu v dôvere v Božiu moc. (Rozpis a ďalšie info: http://www.farasenec.sk/fdd-2013/quarantore/)