pondelok 14. júla 2014

Svätý Filip Neri a svätý Kamil z Lellis

Dnes je 400 rokov od smrti svätého Kamila. Nasledovať Krista a zmeniť svoje zmýšľanie podriadiac ho Bohu – to je výzva Božieho Slova. Obrátenie je ustavičná úloha kladená pred kresťana. Pod obrátením obyčajne myslíme to tzv. prvé obrátenie – teda viera v Krista a prijatie ho za svojho Spasiteľa – teda obrátenie vlastné krstu. „Kristova výzva na obrátenie neprestáva zaznievať v živote kresťanov. Toto druhé obrátenie je nepretržitou úlohou celej Cirkvi.” (KKC, 1428) Sv. Filip Neri to vyjadril slovami: “Svätosť spočíva celá v rozmedzí troch prstov, teda v umŕtvovaní úsudku, teda v spochybnení samého seba, samolásky a vlastného úsudku.” “Umŕtvovať úsudok” neznamená samozrejme pohŕdať ľudským rozumom, ale zdôrazňuje nevyhnutnosť mať určitý odstup od pyšného naviazania sa na svoje vlastné úsudky, odstup od svojvôle, ktorá pochádza z pyšného sebavedomia.
Je zaujímavé sledovať vzťah svätého Filipa Neriho so svätým Kamilom z Lellis. 

Ich konflikt je jednou z najkrajších stránok teológie svätých. Svätý Filip bol duchovným otcom svätého Kamila. Tento tvrdohlavý mladík z Abruzza bol skutočnou výzvou pre nadprirodzené výchovné schopnosti svätého Filipa, ktorý mal už asi šesťdesiat rokov, keď k nemu prišiel Kamil. “Ako rád by som ti dal ruku na hlavu, Kamil. Ale si tak vysoko, tak vysoko… Skús sa trochu znížiť, ak môžeš… Pomôž mojej malosti…” S touto citlivou iróniou vyjadroval majster duší nevyhnutnosť vychovávať Kamila v umŕtvovaní úsudku. Kamil sa nedokázal smiať. Avšak zostal verný svojmu duchovnému otcovi. “Bol som veľkým hriešnikom a potreboval som veľkého svätého.” Tak vyjadril svoju potrebu duchovného vedenia svätého Filipa pre svoj duchovný rast. A Filip neraz pristupoval nie veľmi nežne k svätému Kamilovi, vedomý si všetkých nebezpečenstiev, ktorým bol vystavený jeho ťažký charakter, ktorý sa len ťažko podriaďoval. No nebola to práve táto škola svätca, ktorá vychovávala iného svätca a urobila ho schopným stať sa nástrojom prozreteľnostnej Božej lásky?
Kritickým bodom medzi nimi bola otázka založenia bratstva, ktoré ktosi nazval “vrtošivým bratstvom”. Sestry Kamiliánky mi to pripomenuli, keď som ich určitý čas (v roku 2008-2009) duchovne sprevádzal v ich generálnom dome v Ríme a keď som im hovoril o svätom Filipovi Nerim (ich zakladateľkou bola bl. Maria Domenica Brun Barbantini, ale inšpirovala sa svätým Kamilom). Názor svätého Filipa na zakladanie novej rehole bol totiž iný ako názor inšpirovaný svätému Kamilovi. Zdá sa, že im nebolo dané rozumieť si. Koľko takých príkladov nájdeme v dejinách podobného nepochopenia medzi svätými! Teológia svätých ich však vidí vždy v dokonalom dopĺňaní sa, nikdy v protirečení. To, čo zjednocuje svätých, je láska, ktorá v nich pôsobí. Napriek zdanlivým protirečeniam a rozporom. Išlo o to, že svätý Kamil sa naučil v škole svätého Filipa jednoduchej službe chorým, ktorá bola základnou službou, ktorú vykonávali tí, čo chodili do Oratória. Bolo to najmä v nemocnici svätého Jakuba. Svätý Kamil chcel neskôr založiť rehoľu, ktorá sa mala starať o chorých. Svätý Filip učil svojho duchovného syna umŕtvovať svoj úsudok a podriadiť ho Božiemu úsudku a poslušnosti. A to ho naučil dokonale. Tu však stojíme pred projektom, ktorý prekonával úlohu svätého Filipa v Kamilovom živote. Ako neskôr dobre pochopil svätý Kamil, išlo o dielo Ukrižovaného. A to presahoval aj samotného Kamila, nielen Filipa. Bolo to Božie dielo, Bohom inšpirované. Svätý Filip nebol prorokom tohto diela. Filip odporučil Kamilovi iného kňaza z Oratória, aby ho naďalej duchovne sprevádzal. Ale tento obdivuhodný Filipov postoj potvrdzuje, že on sám bol vždy pripravený umŕtviť svoj úsudok vo veciach, ktoré ho presahovali a ktoré nechápal, a ktoré nebol povolaný riešiť.

Odmietol naďalej duchovne viesť Kamila, a to bol krásny dôkaz jeho čnosti pokory, ku ktorej vychovával aj svojho duchovného syna Kamila. Svätí nie sú nejakými supermanmi, ktorí všetko vedia. Je tu Boh a jeho zvrchovaná múdrosť, ktorá všetko vedie. A táto Múdrosť presahuje schopnosti jednotlivých osôb, hoci by boli dokonca sväté. Preto nemôžme nikdy absolutizovať jediného svätého. Svätých treba vždy interpretovať v doplnení s inými svätými. Žiaden svätec nestačí sám o sebe. Božia múdrosť, vtelená v Ježišovi Kristovi, sa nevyčerpá v jednom svätom. A svätý Filip ukázal svoju pokoru pred touto zvrchovanou Božou múdrosťou aj vtedy, keď objal svojho duchovného syna Kamila, požehnal jeho dielo a povedal mu: “Syn môj, úspech tohto diela sa mi zdá byť zázračný, pretože nie je dielom ľudských prostriedkov a ľudskej múdrosti.” Naučme sa od svätých tomuto postoju najväčšieho obrátenia, tejto učenlivosti, tomuto umŕtveniu úsudku, ktoré nás robí schopnými stať sa skutočnými nástrojmi Božej Prozreteľnosti.
o. Juraj Vittek